Waldorfpedagogik

Målsättning (allmän)

Fritidshemmets uppgift är att vara ett komplement till hemmet och ge tillsyn och omsorg:
  • att stärka barnens självförtroende som individer och grupp.
  • att uppmuntra barnen till samarbete i lek och aktiviteter.
  • att lära barnen att hantera konflikter, känna empati och respekt för andra.
  • att låta barnen ta del av natur, kultur samhälle och miljö.
  • att genom dagliga rutiner och kontinuitet i verksamheten skapa trygghet.
  • att genom fritidspedagogiken ge utrymme för utandning och fri tid.

Verksamheten bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfällen att utveckla fantasi och kreativitet samt att barnen får tillfällen att bearbeta sina upplevelser. De får också möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra. Den fria leken inspireras av miljön och av olika lekredskap/material. Allt material bör inbjuda till närhet och beröring.

Arrangerad lek

Som ett komplement till den fria leken kan arrangemang av olika slag genomföras i syfte att stärka gruppsammanhållningen eller för att träna samarbete.

Mellanmålet

Fritidshemmen bör sträva efter att servera näringsrik, biodynamisk eller kravodlat mellanmål till barnen. Utifrån barnens egen förmåga kan barnen få ansvarsuppgifter vid förberedandet eller vid servering kring mellanmålet.

Inskolning

Barnen bör få tillfällen att bekanta sig med varandra, skola och fritidsmiljö. Detta kan ske genom inskolning i samarbete med förskola, skola och fritidshem. En viktig del är att samarbeta med skolan kring barnens sociala utveckling. Fritidshemmen skall uppmärksamma alla barn, bl.a. genom att samtala kring varje barn. Fritidspedagogerna skall delta eller vara delaktiga i gemensamma konferenser tillsammans med klassläraren, stödkollegiet och övriga pedagoger som har med barnet att göra, samt med föräldrarna. De samlade intrycken av varje barn ger en bredare helhetsbild av barnet.

Stöd

Många barn behöver särskilt stöd i sin sociala utveckling. Detta stödbehov är vanligen störst på raster och på fritidshemmet, eftersom det är då som barnen umgås fritt i syfte att genom leken utveckla det sociala umgänget. Dessa barn mår ofta dåligt och behöver mycket hjälp för att utvecklas i rätt riktning. Stödbehovet i dessa fall skall inte enbart vara riktad mot individen utan en förutsättning för att barn med stödbehov skall få hjälp är att hela barngruppen får stöd i relationen med honom/henne.

Jämställdhetsarbete på fritidshemmet

Fritidshemmen skall aktivt arbeta med jämställdhet bl.a genom att upprätta en jämställdhetsplan. I barnverksamheten uppmuntras och stärks självkänslan hos flickor och pojkar och barnen stimuleras till samverkan. Ett inslag är samtal med barnen om språkbruk. Hur vi tilltalar varandra? Hur vi vill bli tilltalade? Genom berättelser och genom medarbetarnas egna attityder ges också positiva bilder om att man är olika men jämbördiga, att det handlar om individen i sammanhangen och inte vilket kön man är. Fritidshemmen skall arbeta för jämställdhet i arbetsgruppen i det dagliga arbetet och genom att få in män i ett kvinnodominerande yrke.

Antimobbningsarbete

Fritidshemmen skall aktivt motverka mobbing och all slags kränkande behandling. En lokal handlingsplan mot mobbing skall finnas.

Fritidspedagogens kompetenskrav och roll

Waldorfpedagogiken bygger på antroposofisk kunskap. Därför krävs det särskild kompetens hos de fritidspedagoger som är verksamma vid fritidshemmen. Genom bl.a utbildningen för fritidspedagoger på Kristofferseminariet i Stockholm kan man få denna kompetens.
Fritidspedagogens roll gentemot barnen skall vara att erbjuda en vuxen förebild samt att vägleda barnen i deras möten med sig själva, med andra människor och med naturen. Fritidspedagogen måste vara lyhörd, lyssnande och iakttagande, ibland nära och ibland på avstånd. Genom den vuxnes närhet skapas trygghet i barngruppen. Fritidspedagogen skall inspirera barnen till lekar och aktiviteter genom sina kunskaper, sitt sätt att vara och hjälpa barnen att få struktur och normer när det behövs. Målet är att barnen själva skall ta initiativ till lek och aktivitet.

Det är av stor vikt att nya medarbetare får en ingående och fullständig introduktion om verksamheten och vad som förväntas av medarbetaren. Det är nödvändigt för skolans utveckling, att de olika enheterna, har god kännedom om varandras verksamheter, för att vi skall kunna arbeta mot gemensamma mål och på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas kunskaper och möjligheter.
En förutsättning är att medarbetarna på fritidshemmet ges möjlighet att delta i fritidskollegiet bl.a för att arbetet bygger på lagarbete och för att alla som arbetar skall känna sig delaktiga. Det är också viktigt att lärarkollegiet och fritidspedagogkollegiet är lika delaktiga i skolans beslutsprocesser för att de samlade resurserna skall kunna tas tillvara på bästa sätt. (I de fall där fritidshemmen och skolan har gemensam huvudman.) Detta kan ske genom att medarbetarna ges möjlighet att delta i administrativa konferenser och andra utvecklingsgrupper.

Länkar

En engelsk sida om Waldorf
Waldorfskolefederationens informationssida på svenska